องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 8 คน
เข้าดูทั้งหมด 507843 ครั้ง
 
 
 
 
 

สำนักปลัดนางอิทธิยา จอมมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งนภา เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอังคณา สุวรรณอุบล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายนรินทร์ มารอด
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


พ.อ.อ.พร้อมพงษ์ สุวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางกรรณิกา ปัญญางาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเรืองศักดิ์ วงค์ทวี
พนักงานดับเพลิง


นายสมภพ อ่อนนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทินกร ทานศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายณัฐพงษ์ ยาสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชราภรณ์ สุภาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายขวัญชัย ต๋าคำมา
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางอรชร ยาวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายวรเชษฐ์ วงศ์ดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายไพรสนธิ์ มะโนวงค์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสุภากาญจน์ ลือโขง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายราชภูมิ ชิโย
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายสังวรณ์ วิชาคำ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายก้อนแก้ว เชื้อเมืองพาน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft