องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 5 คน
เข้าดูทั้งหมด 277824 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองการศึกษานางสาวสุภัทรา อารินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวกรรวี แก้วคำมี
ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง)


นางสุกัญญา มิตรเจริญ
ครู (หน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง)


นางสาวพิรญาน์ ใจแก้ว
ครู


นางกาญจณีย์ วานิชพิพัฒน์
ครู


นางสาวเจนจิรา เกียรติกุลภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเรืองรอง เฉียบแหลม
ผู้ดูแลเด็ก


นางมรกต รับแรง
ผู้ดูแลเด็ก


นางปริมาภรณ์ ธิป๋า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาวีร์ มะตะโก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธิดารัตน์ เมืองยอด
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายสมเดช เรรักษ์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางพนาวัลย์ ใจแก้ว
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft