องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นางสาววฤณภา พรหมกร รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้
 
 แผนจัดหาพัสดุ
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 สถิติการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
เข้าดูทั้งหมด 109908 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาชิกสภานายสราวุฒิ ชัยนาม
ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมบูรณ์ เมืองยอด
รองประธานสมาชิกสภา


นายไชยา จิตแหลม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมศักดิ์ รับแรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายไพโรจน์ กันทะเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายพงค์ ชัยอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายบุญส่ง ดีโก๋
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3


นางพิละฎา อโนขัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3


นายผล ปิงเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นางจันทร์สม อ้วนล่ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นายโยธิน ใจเฟย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6


นายคำเซะ จอเตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7


นายชัยธวัช จอมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft