องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 10 คน
เข้าดูทั้งหมด 1087052 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป

ข้อมูลทางกายภาพ

ตำบลบ้านโป่งเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าทางทิศใต้  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่เขตพื้นที่ราบ ตามแนวทางหลวงสายเชียงราย-เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรมีจำนวน 2 หมู่บ้าน และลึกเข้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของทางหลวงสาย เชียงราย-เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีจำนวน 4 หมู่บ้านและตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่สูงห่างจากที่ตั้งของตำบลไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงสายอำเภอเวียงป่าเป้า-อำเภอพร้าวประมาณ 25 กิโลเมตรจำนวน1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านชาวเผ่ากะเหรี่ยงและลีซอ

 

ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เขตเริ่มต้นจากดอยแม่ปูนหลวง บริเวณพิกัด NB 35777326 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วยหินลาด ห้วยแพะลังกาขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามแม่น้ำลาวที่พิกัด NB 529385 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงเชียงราย-เชียงใหม่บริเวณพิกัด NB 543368 ไปทางทิศตะวันออกผ่านห้วยน้ำนาไปตามห้วยแม่แป้นสิ้นสุดที่สันดอยแม่หีบ บริเวณพิกัด NB 607386

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีแนวเริ่มต้นจากดอยขุนห้วยป่าสัก บริเวณพิกัด NB 610347 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลำน้ำห้วยป่าสักถึงบริเวณพิกัด NB 582337 แล้วขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามห้วยไม้สีสุกผ่านทางหลวงเชียงราย-เชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงห้วยน้ำฮากบริเวณพิกัด NB 500328 ไปตามห้วยน้ำฮากผ่านห้วยป่าห่าม ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จดห้วยแม่ฉางข้าว บริเวณพิกัด NB 440321 ไปตามแนวลำห้วยแม่ฉางข้าว สิ้นสุดขุนห้วยแม่ฉางข้าว บริเวณพิกัด NB 636303

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีแนวเริ่มต้นจากสันดอยแม่หีบ บริเวณพิกัด NB 607386 ไปทางทิศใต้ตามแนวเขาสันหลวงไปสิ้นสุดที่ดอยห้วยป่าสักบริเวณพิกัด NB 610347

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวเริ่มต้นจากดอยขุนห้วย แม่ฉางข้าว บริเวณพิกัด NB 363303 ไปทางทิศเหนือตามแนวสันหลวงไปสิ้นสุดที่ดอยขุนแม่ปูนหลวงบริเวณพิกัด NB 357326

 

เขตการปกครอง

ตำบลบ้านโป่งได้แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน และหมู่บ้านบริวาร 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหินลาดนอก เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และบ้านห้วยทรายขาว เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ 7 บ้านหินลาดใน

 

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากรทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

1

บ้านเฟือยไฮ

231

491

224

267

2

บ้านโป่งเทวี

335

929

450

479

3

บ้านสัน

281

822

404

418

4

บ้านลังกา

340

911

452

459

5

บ้านโป่งเทวี

231

743

357

386

6

บ้านสันต๋อ

174

492

245

247

7

บ้านห้วยหินลาด

86

460

233

227

8

บ้านป่าตึงหลวง

115

368

201

167

รวม

1,952

5,2156

2,566

2,650

 

ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์ อ.เวียงป่าเป้า ณ  สิงหาคม  2566

เนื้อที่

ตำบลบ้านโป่งมีเนื้อที่ 97.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,639 ไร่

- พื้นที่ภูเขา และป่าไม้  59% ของพื้นที่ทั้งหมด

- พื้นที่ดอน  23.4% ของพื้นที่ทั้งหมด

- พื้นที่ราบ 17.6% ของพื้นที่ทั้งหมด


สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านโป่ง ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงลาดเอียง ลงมาตอนกลางของตำบล บริเวณตอนกลางก็จะเป็นที่อยู่อาศัย ทำไร่ ทำนา มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญตัดผ่าน ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงราย-เชียงใหม่ หมายเลข 118 โดยผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ และทางหลวงแผ่นดินสายสายอำเภอเวียงป่าเป้า-อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 1150 ผ่านทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าสงวน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติขุนแจ แร่ดีบุกดินขาว น้ำพุร้อน และแหล่งท่องเที่ยวมี น้ำพุร้อนเทวี อ่างเก็บน้ำบ้านสัน น้ำตกผาลาด บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำลาว แม่น้ำฉางข้าว ห้วยลังกา ห้วยน้ำนา ห้วยโป่งค่าง


สภาพป่าไม้

ตำบลบ้านโป่ง มีพื้นที่เป็นสภาพป่าไม้ประมาณ 35,777 ไร่หรือ 60.21% ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล (60,639 ไร่) อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล สภาพป่าทั่วไปมีลักษณะเป็นป่าโปร่งมีการบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในทางทิศตะวันออกและสภาพป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ จะอยู่ทางทิศตะวันตก

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น