องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
เข้าดูทั้งหมด 1087008 ครั้ง
 
 
 
 
 

นโยบายของผู้บริหาร

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕๖๔   เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประกาศให้กระผม สราวุธ  ชัยนาม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง นั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา58/5ซึ่งได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                                (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่จะประกาศใช้ในปี 2565  นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand ๔.๐)  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย   เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลบ้านโป่ง  พร้อมพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำบลบ้านโป่งมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อดำเนินการและพัฒนาอยู่มากมาย                    ดังนั้น ในช่วงเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร               ส่วนตำบลบ้านโป่ง อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีชุมชนน่าอยู่  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม การดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่กระผมได้กำหนดไว้คือ   “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานงานพัฒนา  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้นกระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ

๑. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้


๑. นโยบายเร่งด่วน

1.1 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย

1.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

1.4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

2. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้ง การรักษาความปลอดภัยทางถนน

2.2 เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรให้มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์

2.4 เพื่อการสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.5 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน  รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน อย่างทั่วถึง

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.3 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

3.4 เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

3.5 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาอาชีพของประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

          3.6 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

          3.7 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง

 

๔. นโยบายการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

4.2 เพื่อพัฒนาด้านกิจกรรมทางศาสนา  การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  โดยให้ความสําคัญต่อการ จัดงานประเพณีประจําชาติและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

4.3 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนทุ่งเทวี ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การอนุรักษ์วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล

 

5. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สร้างชุมชนสะอาด  ประชาชนมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ  โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน

 

นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จ บรรลุผลสำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง คือ

 

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

 

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

7.1 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

7.2 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปสู่ชุมชนน่าอยู่ทางด้านความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน    เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย              ประเทศไทย 4.0 (Thailand ๔.๐)  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ   แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น  ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น