องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 10 คน
เข้าดูทั้งหมด 1050913 ครั้ง
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

“ตำบลบ้านโป่งน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา   มีมาตรฐานด้านการศึกษา ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

คำขวัญตำบลบ้านโป่ง

“พระเจ้าแสนแซ่เลื่องลือ ผ้าทอมือสวยสด อิ่มเอมรสกาละแม เมืองเก่าแกเฟือยไฮ สืบสานใช้เครื่องปั้นดินเผา แผ่ร่มเงาธรรมชาติป่าชุมชน ถิ่นน้ำล้นน้ำพุร้อนทุ่งเทวี”

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

3. ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี

4. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สนับสนุนคามพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล

5. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต การค้า การลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดี

6. พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

7. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ส่งเสริมให้ประชาชน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น